Zasiłek Szkolny

Zasiłek szkolny jest formą pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Przysługuje on uczniom, którzy przejściowo znajdują się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. których sytuacja materialna uległa pogorszeniu z powodów:

  1. Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,
  2. Klęska żywiołowa,
  3. Pożar lub zalanie mieszkania,
  4. Kradzież z włamaniem w mieszkaniu domu ucznia,
  5. Nagła choroba w rodzinie ucznia,
  6. Nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,
  7. Inne zdarzenie losowe, które powoduje pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia. Wniosek może również złożyć dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, a także z urzędu. Jeżeli rodzina osoby wnioskującej korzysta ze świadczeń pomocy społecznej, należy złożyć zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów).

Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Zasiłek szkolny może być przyznawany raz lub kilka razy w ciągu roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego i nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat, określanego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Właściwy niosek można pobrać ze strony https://zeas_gniszewo.bip.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/ i złożyć w pokoju nr 23 (I piętro) w Zespole Administracyjnym Szkół przy ul. Parkowej 7 w Gniszewie w godzinach:

Poniedziałek 7.30-15.30

Wtorek 7.30-15.30

Środa 7.30-17.00

Czwartek 7.30-15.30

Piątek 7.30-14.00

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/stypendium-szkolne-oraz-zasilek-szkolny