Stypendium szkolne

Stypendium szkolne jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny, a także pełnoletni uczeń oraz dyrektor szkoły lub ośrodka. Gmina Tczew przyznaje stypendia szkolne mieszkającym na jej terenie uczniom, którzy pozostają w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z powodów takich, jak:

 1. Trudna sytuacja materialna,
 2. Bezrobocie,
 3. Niepełnosprawność,
 4. Ciężka lub długotrwała choroba,
 5. Wielodzietność,
 6. Brak umiejętności wykonywania funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
 7. Alkoholizm,
 8. Narkomania,
 9. Niepełna Rodzina,
 10. Zdarzenie losowe,
 11. Inne.

Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od  99,20 zł do 248,00 zł miesięcznie, a jego wysokość uzależniona jest od dochodów uzyskiwanych przez wszystkich członków rodziny. Gmina Tczew wypłaca stypendia dwa razy w roku: w grudniu i w czerwcu.

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne w roku 2019/2020 wynosi 528 zł/netto na osobę w rodzinie. Wysokość ww. kwoty wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej (art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty) i nie ulega zmianie w 2019 r.

Termin składania wniosków o pomoc w formie stypendium szkolnego upływa z dniem 16 września 2019r.

Właściwy niosek można pobrać ze strony https://zeas_gniszewo.bip.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/ i złożyć w pokoju nr 23 (I piętro) w Zespole Administracyjnym Szkół przy ul. Parkowej 7 w Gniszewie w godzinach:

Poniedziałek 7.30-15.30

Wtorek 7.30-15.30

Środa 7.30-17.00

Czwartek 7.30-15.30

Piątek 7.30-14.00

Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku zatrudnienia:

zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

 • w przypadku utraty dochodu:

dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;

 • w przypadku otrzymywania alimentów:

odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;

 • w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:

odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;

 • w przypadku niealimentacji:

zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;

opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;

 • w przypadku pobierania renty/emerytury:

decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;

 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:

zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych;

 • w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18. rok życia:

zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.

 • w przypadku pobierania zasiłków:

decyzja o pobieraniu i rodzajach zasiłków z GOPS-u