Jesteś tutaj:

STATUT
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Dział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół działa w oparciu o:

 1. Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.).
 2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358).
 3. Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166, 1333).
 4. Niniejszy Statut.

§ 2

 1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół zwany dalej Zespołem, jest gminną jednostką budżetową obsługującą następujące jednostki obsługiwane :
  1. Szkoła Podstawowa w Lubiszewie
  2. Szkoła Podstawowa w Miłobądzu im. Obrońców Pomorza Gdańskiego
  3. Gimnazjum w Dąbrówce
  4. Zespół Kształcenia i Wychowania w Swarożynie w skład którego wchodzą:
   • Przedszkole
   • Szkoła Podstawowa
   • Gimnazjum
  5. Zespół Kształcenia i Wychowania w Turzu w skład którego wchodzą:
   • Przedszkole
   • Szkoła Podstawowa
 2. Siedziba Zespołu mieści się w Gniszewie przy ul. Parkowej 7, 83-110 Tczew.

Dział II
Organizacja jednostki

§ 3

Organem założycielskim Zespołu jest Gmina Tczew.

§ 4

Bezpośredni nadzór nad Zespołem sprawuje Wójt Gminy Tczew.

§ 5

 1. Całokształtem działalności Zespołu kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz z zachowaniem zasady jednoosobowego kierownictwa.
 2. Dyrektora Zespołu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Tczew.
 3. Dyrektor Zespołu wykonuje w imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Zespołu.
 4. Głównego księgowego i pozostałych pracowników Zespołu zatrudnia i zwalnia Dyrektor Zespołu.
 5. W sprawach wynagradzania pracowników ma zastosowanie Regulamin Wynagradzania Pracowników Zespołu.

§ 6

Strukturę organizacyjną Zespołu określa dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

Dział III
Zakres działalności

§ 7

Przedmiotem działalności Zespołu jest:

 1. Prowadzenie stałej obsługi finansowej jednostek obsługiwanych, a w szczególności:
  1. obsługa kont dochodów i wydatków budżetowych,
  2. obsługa kont Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
  3. obsługa kont związanych z programami unijnymi.
 2. Prowadzenie stałej obsługi księgowo-rachunkowej jednostek obsługiwanych, a w szczególności:
  1. prowadzenie rachunkowości jednostek obsługiwanych,
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  3. dokonywanie wstępnej kontroli :
   • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
   • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
  4. sporządzanie projektów planów finansowych,
  5. bieżąca rejestracja operacji finansowych w sposób prawidłowy, kompletny i systematyczny,
  6. bieżąca informacja o sytuacji finansowej i realizacji budżetu obsługiwanych jednostek,
  7. sporządzanie list płac,
  8. dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym świadczeń obligatoryjnych na rzecz ZUS,
  9. prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
  10. przestrzeganie dyscypliny finansowej i rytmicznej realizacji budżetu,
  11. ewidencja syntetyczna składników majątkowych obsługiwanych jednostek,
  12. sporządzanie sprawozdań niefinansowych.
 3. Obsługa prawna jednostek obsługiwanych.
 4. Obsługa kadrowa jednostek obsługiwanych.
 5. Prowadzenie składnicy akt w celu przechowania i zabezpieczenia dokumentacji pracowniczej, finansowo-księgowej i organizacyjnej z wyłączeniem akt dotyczących procesu nauczania jednostek obsługiwanych.
 6. Zakres stosowania wspólnych przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości określa ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166, 1333).
 7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez organy gminy.

§ 8

Zespół może prowadzić dodatkową działalność gospodarczą przewidzianą w przepisach obowiązujących dla jednostek budżetowych.

Dział IV
Majątek i zasady Gospodarki Finansowej Zespołu

§ 9

 1. Zespół jest jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków zatwierdzony przez Wójta Gminy Tczew.
 2. Plan finansowy zawiera prognozę wpływów finansowych z budżetu Gminy oraz propozycję wydatków na realizację poszczególnych zadań a także na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu.
 3. Projekt planu opracowuje dyrektor. Wszystkie zmiany w planie finansowym wymagają decyzji Wójta Gminy Tczew.

§ 10

Zespół prowadzi rachunkowość według zakładowego planu kont, ustalonego przez Dyrektora.

§ 11

Majątek Zespołu stanowią środki trwałe i nietrwałe będące w jego posiadaniu.

§ 12

 1. Dyrektor Zespołu działa jednoosobowo w zakresie określonym w art. 47 ustawy o samorządzie gminnym.
 2. W celu realizacji zadań statutowych, Dyrektor Zespołu upoważniony jest do zawierania umów w imieniu jednostki.

§ 13

Zasady wynagradzania pracowników Zespołu określają przepisy odrębne i regulamin wynagradzania ustalony przez Dyrektora.

§ 14

 1. Dyrektor Zespołu tworzy fundusz nagród.
 2. Wysokość odpisu oraz zasady wypłat określa regulamin ustalony przez Dyrektora w porozumieniu z Wójtem Gminy Tczew.

§ 15

Dyrektorowi ustala wynagrodzenie i przyznaje nagrody Wójt Gminy Tczew.

Dział V
Postanowienia końcowe

§ 16

Zespół przetwarza dane osobowe w zakresie kadr, płac i księgowości pracowników zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych na podstawie umów zawartych z kierownikami obsługiwanych jednostek.

§ 17

Zespół jest wyposażony w wyodrębnione lokale biurowe w budynku stanowiącym własność Gminy Tczew, które użytkuje na podstawie umowy użyczenia.

§ 18

Zespół może gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody określone w uchwale Rady Gminy Tczew.

§ 19

 1. Statut jednostki uchwala Rada Gminy Tczew.
 2. Zmiany w Statucie wymagają podjęcia przez Radę Gminy Tczew odrębnej uchwały.

Do góry