Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

oferta pracy

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół, Gniszewo ul. Parkowa 7, 83-110 Tczew

 1. Stanowisko pracy:
  1. specjalista ds. kadr i płac
 2. Niezbędne wymagania od kandydatów:
  1. znajomość obsługi programów RADIX: kadry, płace, płatnik,
  2. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260),
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 4) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
  4. znajomość przepisów prawa, m.in.: – ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351), ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.),
  5. doświadczenie w jednostce sektora finansów publicznych,
  6. doświadczenie: minimum 10 lat,
  7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. nieposzlakowana opinia,
  9. obsługa komputera.
 3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
  1. samodzielność, obowiązkowość, dokładność, terminowość,
  2. komunikatywność,
  3. rzetelność,
  4. umiejętność pracy w zespole.
 4. Zadania wykonywane na stanowisku:
  1. Zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych pracowników.
  2. Sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i rozwiązywanie stosunku pracy.
  3. Przygotowywanie wymiarów uposażeń wynagrodzenia zasadniczego i dodatków.
  4. Sporządzanie dokumentacji ubezpieczeniowej związanych ze zgłoszeniem, wyrejestrowaniem, zmianą danych osobowych pracowników i przekazywanie do oddziału ZUS.
  5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli.
  6. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej doskonalenia zawodowego nauczycieli.
  7. Sporządzanie i kompletowanie dokumentacji pracowników przechodzących na rentę i emeryturę.
  8. Wypisywanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia dla pracowników ZEAS, szkół i przedszkoli.
  9. Sporządzanie danych do GUS dot. zatrudnienia i przekazywanie tych danych wraz z danymi otrzymanymi ze szkół i przedszkoli drogą elektroniczną.
  10. Sporządzanie i przekazywanie miesięcznych i rocznych informacji/deklaracji do PFRON.
  11. Współpraca ze służbą BHP w zakresie przeprowadzania szkoleń.
  12. Sporządzanie comiesięcznych list płac dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz list dodatków socjalnych i godzin ponadwymiarowych
  13. Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, listy płac z tytułu funduszu socjalnego dla pracowników oraz emerytów.
  14. Naliczanie listy płac z tytułu umów zleceń.
  15. Naliczanie wynagrodzenia za okres choroby, zasiłków chorobowych, macierzyńskich oraz innych wypłat z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  16. Obsługa programu PŁATNIK (wszelkiego rodzaju deklaracje comiesięczne, uzgodnienie składki i zasiłków z ZUS-u do przelewów na konto ZUS z księgowością.
  17. Wysyłanie zarobków emerytów do ZUS oraz sporządzanie RP-7 dla pracowników.
  18. Sporządzanie deklaracji do ZUS IWA w celu ustalenia stawki % składki wypadkowej dla poszczególnych jednostek.
  19. Wysyłanie dokumentacji do ZUS w celu wypłacenia zasiłków, których nie może wypłacać ZEAS.
  20. Obliczanie wynagrodzeń za dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.
  21. Comiesięczne uzgodnienie podatku dochodowego do przelewu z księgowością.
  22. Sporządzanie deklaracji PIT-4R, PIT-8R, PIT-11 oraz wysyłanie ich do Urzędu Skarbowego.
  23. Sporządzanie sprawozdań ze średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. stopnia awansu zawodowego za dany rok oraz wysłanie ich do poszczególnych jednostek.
  24. Sporządzanie sprawozdań z wynagrodzeń do GUS.
  25. Prowadzenie dokumentacji dla każdego pracownika dotyczącej wynagrodzenia.
 5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. miejsce pracy: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, Gniszewo, ul. Parkowa 7,
  2. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
  3. umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  1. W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 7. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny i CV,
  2. kwestionariusz osobowy,
  3. kserokopia dokumentu, potwierdzających posiadane wykształcenia i staż pracy,
  4. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność/dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych,
  5. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.),
  8. w przypadku obywateli UE udokumentowania znajomości języka polskiego.
 8. Miejsce i termin złożenia dokumentów
  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w pokoju nr 36 w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół lub przesłać pocztą na adres: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, Gniszewo, ul. Parkowa 7, 83-110 Tczew w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalista ds. kadr i płac”, w terminie do dnia 19.04.2019 r. do godziny 14:00 W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę wpływu do siedziby Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 9. Załączniki:
  1. klauzula informacyjna,
  2. oświadczenie,
  3. kwestionariusz osobowy.

p.o. Dyrektora ZEAS
/ – / Anna Szlachcikowska